Adatvédelem

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 13., 14. és 21. cikke szerinti adatvédelmi tájékoztatás a WinStore weboldalaira és külső oldalaira vonatkozóan

I. Általános rendelkezések

1. Adatkezelő

A WinStore rendkívül komolyan veszi az Önök személyes adatainak védelmét és az ezen védelmet szolgáló törvényi kötelezettségeket. A törvényi előírások megkövetelik a személyes adatok kezelésének átfogó áttekinthetőségét. Ön csak abban az esetben van kielégítő mértékben tájékoztatva az adatkezelés céljáról, módjáról és mértékéről, ha az adatkezelés Ön mint érintett számára érthető.
Adatvédelmi nyilatkozatunk ezért részletesen elmagyarázza Önnek, hogy melyik személyes adatokat kezeljük weboldalunk (www.winstore.hu) és az összes erre mutató más aloldal használata során, és az egyéb, itt esetlegesen megjelölt esetekben.
Az Általános Adatvédelmi Rendelet, a magyar Szövetségi Adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adatvédelmi-jogi előírások értelmében Adatkezelőnek minősül a

Winstore

E-mail: info@winstore.hu

A továbbiakban mint „Adatkezelő” vagy „mi”.

Az adatvédelmi megbízott az alábbi elérhetőségen érhető el:
Adatvédelmi megbízott – személyesen –

E-mail: info@winstore.hu

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldalunkon található hivatkozásokon keresztül más olyan weboldalakra jut, amelyeket nem mi, hanem harmadik személyek működtetnek. Az ilyen linkeket egyértelműen megjelöljük, vagy ezek a böngészője címsorában történő változás alapján felismerhetők. Az adatvédelmi rendelkezések betartásáért, valamint az Ön személyes adatainak biztonságos kezeléséért ezeken a harmadik személyek által működtetett weboldalakon nem vállalunk felelősséget.

2. Meghatározások

2.1. Az Általános Adatvédelmi Rendeletből

Jelen adatvédelmi nyilatkozat az Általános Adatvédelmi Rendelet jogszabályi szövegezésének definícióit használja. A fogalom-meghatározások (Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikk) például a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 weboldalon tekinthetők meg.

2.2. Sütik és hasonló technológiák

A sütik olyan szövegfájlok, amelyeket egy weboldal helyez el az Ön végberendezésén, illetve olvas ki onnan. A sütik betű- és számkombinációkat tartalmaznak, hogy például a sütit elhelyező weboldalhoz történő újabb kapcsolódás során a weboldal ismét felismerje a felhasználót és annak beállításait, lehetővé tegye a felhasználói fiókban való bejelentkezve maradást, vagy bizonyos használati szokásokat statisztikailag elemezzen.

A WebStorage technika lehetővé teszi a változóknak és értékeknek a felhasználó böngésző tárhelyében történő helyi elmentését. A technika magába foglalja az úgynevezett „sessionStorage” műveletet is, amely a böngésző fül bezárásáig elmentésre kerül, ahogy a „localStorage” is, amely egészen addig van elmentve a böngésző tárhelyében, míg a felhasználó nem üríti ki azt. A localStorage technika lehetővé teszi többek között azt, hogy újra felismerhető legyen a felhasználó, valamint annak beállításai a weboldalunk felkeresése során.

2.3. Adatkategóriák

Amikor megadjuk a kezelt adatkategóriákat, ezek alatt különösen az alábbi adatokat értjük: Törzsadatok (pl. név, cím, születési adatok), elérhetőségi adatok (pl. e-mail címek, telefonszámok, Messenger szolgáltatások), tartalmi adatok (pl. szöveges adatbevitel, fényképek, videók, dokumentumok/fájlok tartalmai), szerződéses adatok (pl. szerződés tárgya, érvényességi idő, ügyfél-kategória), pénzforgalmi adatok (pl. banki adatok, fizetési előzmények, egyéb pénzforgalmi szolgáltató alkalmazása), használati adatok (pl. a weboldalunkon történő folyamatok, bizonyos tartalmak használata, hozzáférési időszakok, kapcsolattartói vagy megrendelési előzmények), internetforgalmi adatok (pl. készülék-információk, IP-címek, URL-referer), helymeghatározó adatok (pl. GPS-adatok, IP-geolokalizálás, hozzáférési pontok).

3. Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatokat csak abban az esetben kezeljük, ha ez törvényileg megengedett. A személyes adatok továbbadására kizárólag az alábbiakban megjelölt esetekben kerül sor. A személyes adatokat megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések útján (pl. pszeudonimizálás, kódolás) védjük.
Amennyiben a törvény nem kötelez minket az adatok elmentésére vagy harmadik személynek történő továbbítására (különös tekintettel a bűnüldözési hatóságokra), úgy annak eldöntése, hogy melyik személyes adatokat milyen időszakon keresztül kezeljük és adott esetben milyen mértékben hozzuk nyilvánosságra, attól függ, hogy Ön egyes esetekben a weboldal melyik funkcióit használja.

4. Mentési időszak

A személyes adatokat töröljük az adatkezelés céljának megszűnését vagy az előírt tárolási határidő leteltét követően, kivéve azt az esetet, ha a személyes adatok további mentése egy szerződéskötéshez vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges. Amennyiben a sütik tárolási időszakával és egyéb technológiákkal kapcsolatban tájékoztatási kötelezettségünk áll fent, úgy az erre vonatkozó adatok jelen adatvédelmi nyilatkozat végén találhatók (lásd a III. alatt).
Az egy álláspályázat (lásd lent) keretében kezelt személyes adatokat a pályázati eljárás befejezését követő hat hónapos időszakra tároljuk.

5. Automatikus döntések egyedi esetekben profilozással

Automatikus döntésekre egyedi esetekben profilozással kizárólag az alábbi adatkezelési tevékenységek esetén kerül sor:
• hitelminősítési vizsgálat számlára történő fizetés esetén
Ezek a döntések megengedettek, mert ezek az Ön és cégünk közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükségesek.
Megfelelő intézkedéseket hozunk az Ön jogai és szabadságai, valamint jogos érdekei megőrzése érdekében, amelyek magukba foglalják legalább az alábbiakat: általunk kinevezett személy beavatkozására való jog, a saját álláspont ismertetésére való jog, valamint a döntés megtámadására való jog.
Ezek a döntések nem az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikk 1. bek. szerinti személyes adatok különleges kategóriáin alapulnak.

6. Érintett személyek jogai

Érintett személyként Önnek joga van az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke szerinti tájékoztatásra, 16. cikke szerinti helyesbítésre, 17. cikke szerinti törlésre, 18. cikke szerinti adatkezelés-korlátozásra, valamint a 20. cikke szerinti adathordozhatóságra. A tájékoztatásra való jog és a törlésre való jog esetén a magyar Szövetségi adatvédelmi törvény szerinti korlátozások irányadóak.
Önnek joga van panaszt tenni egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Általános Adatvédelmi Rendelet 77. cikkével együttesen értelmezett magyar Szövetségi adatvédelmi törvény.
Az esetünkben illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

7. Adatkezelő tájékoztatási kötelezettségei

Az összes olyan címzettet, akikkel ismertettük az Ön személyes adatait, tájékoztatjuk a személyes adatok mindennemű helyesbítéséről vagy törléséről, vagy az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke, 17. cikk 1. bekezdése és 18. cikke szerinti feldolgozás korlátozásáról, kivéve azt az esetet, ha a tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalanul nagy ráfordítással jár. Információkkal szolgálunk Önnek a címzettekről, amennyiben Ön ezt kéri.

8. Rendelkezésre bocsátási kötelezettség

Amennyiben a továbbiakban a jogalapokkal kapcsolatos adatok vonatkozásában eltérő meghatározás nem születik, úgy Ön nem köteles a személyes adatok rendelkezésre bocsátására. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk. 1. bek. b) pontja szerinti esetekben a személyes adatok azonban szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződéskötéshez. Amennyiben az érintett személyes adatokat Ön nem bocsátja rendelkezésre, úgy a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötés nem lehetséges. Amennyiben Ön az adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk. 1. bek. a) és f) pontja szerinti esetekben nem bocsátja rendelkezésre, úgy weboldalunk érintett részeinek használata nem lehetséges.

9. Tiltakozási jog és a hozzájárulás visszavonása

Önnek jogában áll a különleges helyzetéből adódó okokból bármikor tiltakozni az Önt érintő személyes adatok Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk. 1. bek. f) pont alapján történő kezelése ellen. Amennyiben a személyes adatok kezelése direktmarketing céljából történik, úgy Önnek jogában áll bármikor tiltakozni az Önt érintő személyes adatok ilyen jellegű reklámozás céljából történő kezelése ellen.
Az Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk 3. bek. 1. mondata értelmében Önnek jogában áll bármikor visszavonni a számunkra megadott hozzájárulást. A hozzájárulás alapján a visszavonás időpontjáig már megtörtént adatkezelés jogosságát fentiek nem érintik. Így a hozzájárulás visszavonása mindig csak a visszavonást követően tervezett adatkezelésre vonatkozik. A hozzájárulás visszavonása formai követelmények nélkül postai úton vagy e-mailen keresztül történhet. Amennyiben Ön tiltakozással él, úgy a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, kivéve azt az esetet, ha egy másik (törvényes) jogalap ezt megengedi. Amennyiben azonban tiltakozásra kerül sor, és más egyéb megengedő tényállás nem áll fent, úgy az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk 1. bek. b) pontja szerint a személyes adatokat az Ön kérésére haladéktalanul törölni kell.

A tiltakozás és a hozzájárulás visszavonása formai követelmények nélkül történhet, és ezeket az alábbi címhez kell intézni:
Winstore

E-mail: info@winstore.hu

II. A weboldalunk használatával összefüggő adatkezelés

Weboldalunk és funkciói használata rendszeresen megköveteli a személyes adatok kezelését.

Weboldal rendelkezésre bocsátása

Kezelés célja: A weboldal működőképessége és optimalizálása, valamint információtechnikai rendszereink biztonságának biztosítása a weboldalunk tisztán tájékoztató jellegű használata során (kiegészítő funkciók, valamint kapcsolatfelvételi űrlapok vagy közösségi médiai beépülő modulok használata nélkül); olyan funkciók és tartalmak (pl. grafikák) integrálása, amelyeket nem mi bocsátunk rendelkezésre.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont
Adatkategóriák: Használati adatok, internetforgalmi adatok
Adatok címzettje: Az adatok harmadik személyeknek történő továbbadására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben ez weboldalunk működéséhez szükséges. Ehhez a személyes adatokat az alábbi címzetteknek továbbítjuk: Informatikai szolgáltató
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

Termékértékelés

Kezelés célja: Az általunk kínált termékek értékelése; weboldalunk személyesebbé tétele; információtechnikai rendszereink biztonságának biztosítása.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont
Adatkategóriák: Törzsadatok (opcionális), elérhetőségi adatok, tartalmi adatok (az Ön értékeléseinek tartalmai), internetforgalmi adatok
Adatok címzettje: Nincs
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

Vásárlói fiók és winstore bónuszpontok

Kezelés célja: Vásárlói fiók használata; szerződés teljesítése vagy előszerződéses intézkedések teljesítése; információtechnikai rendszereink biztonságának biztosítása. Amennyiben Ön erre jelentkezik, úgy a kezelés a rendelés során keletkezett bónuszpontok gyűjtésére irányuló bónuszgyűjtő programban való részvétel célját is szolgálja.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. b) és f) pont
Adatkategóriák: Törzsadatok, elérhetőségi adatok, adott esetben tartalmi adatok, internetforgalmi adatok, adott esetben pénzforgalmi adatok, adott esetben szerződéses adatok és használati adatok
Adatok címzettje: Nincs
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

Kapcsolat felvétele (kapcsolatfelvételi űrlap & e-mail kapcsolat)

Kezelés célja: Az Ön kapcsolatfelvételi megkeresésének feldolgozása.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont; Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. b) pont (amennyiben a megkeresés egy (későbbi) szerződéskötéshez vezet, vagy egy meglévő szerződést érint)
Adatkategóriák: Törzsadatok, elérhetőségi adatok, tartalmi adatok, adott esetben használati adatok, internetforgalmi adatok, adott esetben szerződéses adatok (a megkeresés fajtájától függően)
Adatok címzettje: Nincs
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

Live-Chat (Userlike)

Kezelés célja: Az Ön kapcsolatfelvételi megkereséseinek feldolgozása a Live-Chat-ünkön keresztül, kapcsolati űrlap integrálása visszajelzések céljából, amennyiben Ön nem tud bennünket közvetlenül elérni a chaten keresztül; weboldalunk optimalizálása és az igényekhez igazított kialakítása.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont
Adatkategóriák: Adott esetben törzsadatok, adott esetben elérhetőségi adatok, tartalmi adatok, adott esetben használati adatok, internetforgalmi adatok, adott esetben szerződéses adatok (a megkeresés fajtájától függően)
Adatok címzettje: Userlike UG (korlátolt felelősségű), Probsteigasse 44-46, D-50670 Köln.
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

Onlineshop

Kezelés célja: Online shopunk üzemeltetése; az Ön rendeléseinek és megkereséseinek lebonyolítása; online shopunk biztonságának biztosítása.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. b) és f) pont
Adatkategóriák: Törzsadatok, elérhetőségi adatok, szerződéses adatok, tartalmi adatok, pénzforgalmi adatok, használati adatok és internetforgalmi adatok. Ha már rendelkezik nálunk vásárlói fiókkal, úgy elegendő a vásárlói fiókjába történő bejelentkezés. Ebben az esetben egyebekben a vásárlói fiókjából származó személyes adatokat használjuk.
Adatok címzettje: Csomagküldő vállalat; pénzforgalmi szolgáltató
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

DooFinder (Keresési funkció)

Kezelés célja: Felhasználóbarát, keresési javaslatokkal ellátott keresési lehetőség integrálása, beleértve az automatikus kiegészítést és automatikus javítást a keresési maszkunkban az Ön keresései alapján..
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont
Adatkategóriák: Tartalmi adatok, használati adatok, internetforgalmi adatok
Adatok címzettje: DooFinder S.L., Madrid 28037, Rufino González 23 bis, 1º 1, Spanyolország
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)

Kezelés célja: Személyre szabott reklámok kisorsolása a Facebook reklámhálózaton (Facebook Ads) az Ön adatai alapján, amelyeket a „bővített összehasonlítás” módon keresztül továbbítunk a Facebook számára (függetlenül attól, hogy Ön rendelkezik-e Facebook fiókkal), az Ön pszeudonimizált módon rögzített barangolási szokása alapján a Facebook Pixel-technológiával.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. a) pont
Adatkategóriák: Törzsadatok, elérhetőségi adatok, használati adatok és internetforgalmi adatok.  
Adatok címzettje: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország 
Tervezett továbbítás harmadik országba: Egyedi esetekben USA.
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Igen (erre vonatkozó részletek jelen nyilatkozat végén található áttekintésben szerepelnek).

Google Ads Conversion Tracking

Kezelés célja: Google Ads reklámkampányaink sikerének mérése.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. a) pont
Adatkategóriák: Használati adatok, internetforgalmi adatok
Adatok címzettje: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország
Tervezett továbbítás harmadik országba: Egyedi esetekben USA. 
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Igen (erre vonatkozó részletek jelen nyilatkozat végén található áttekintésben szerepelnek)

Google Ads Remarketing

Kezelés célja: Személyes reklámok kisorsolása a Google reklámhálózaton az Ön pszeudonimizált módon rögzített barangolási szokásai alapján.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. a) pont
Adatkategóriák: Használati adatok, internetforgalmi adatok
Adatok címzettje: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország
Tervezett továbbítás harmadik országba: Egyedi esetekben USA.
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Igen (erre vonatkozó részletek jelen nyilatkozat végén található áttekintésben szerepelnek)

Google Analytics

Kezelés célja: Statisztikai kiértékelés; weboldalunk optimalizálása és igényekhez igazított kialakítása az Ön kattintási és használati szokásai alapján.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. a) pont
Adatkategóriák: Használati adatok, internetforgalmi adatok (aktív IP-anonimizálás; a teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egy szerverére és ott kerül sor a rövidítésére)
Adatok címzettje: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország
Tervezett továbbítás harmadik országba: Egyedi esetekben USA.
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Igen (erre vonatkozó részletek jelen nyilatkozat végén található áttekintésben szerepelnek)

Google Fonts

Kezelés célja: Weboldalunk személyre szabása a Google szerverekről letöltött betűtípusokkal.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont
Adatkategóriák: Internetforgalmi adatok
Adatok címzettje: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország
Tervezett továbbítás harmadik országba: Egyedi esetekben USA.
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

Shopware CAPTCHA

Kezelés célja: Weboldalunkkal való visszaélés megakadályozása annak vizsgálatával, hogy emberek általi hozzáférés és nem robotok vagy hasonló programok általi hozzáférés történik-e; weboldalunk és információtechnikai rendszereink biztonságának biztosítása.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont
Adatkategóriák: Internetforgalmi adatok, használati adatok
Adatok címzettje: shopware AG Ebbinghoff 10 48624 Schöppingen
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

Google Tag Manager

A harmadik szolgáltató személyek (pl. „Google Tag Manager”) tartalmainak integrálásához a Google Tag Manager szolgáltatást használjuk. Ez egy olyan technikai megoldás, amely önmagában nem ment el vagy olvas hozzájáruláshoz kötött sütiket vagy hasonló technológiákat, hanem csupán azt vezérli, hogy a mi weboldalunkon használt és az alábbiakban felsorolt programok milyen körülmények között kerülnek aktiválásra.

LOQATE

Kezelés célja: Az Ön számlázási és szállítási címének érvényesítése; csalásmegelőzés és üzleti folyamataink optimalizálása. Ezek egyben az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pontja szerinti jogos érdekeinket képezik
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. b) és f) pont
Adatkategóriák: Törzsadatok, elérhetőségi adatok, internetforgalmi adatok.
Adatok címzettje: GB Group PLC, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park Chester, CH4 9GB, Egyesült Királyság
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

Trusted Shops (Trustbadge) 

Kezelés célja: A Trusted Shops minőségi megjelölés (Trustbadge) megjelenítése; a gyűjtött értékelések integrálása; a Trusted Shops termékek (vásárlóvédelem) integrálása.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont
Adatkategóriák: Használati adatok, internetforgalmi adatok
Adatok címzettje: Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, D-50823 Köln
Tervezett továbbítás harmadik országba: Egyedi esetekben USA (a Bizottság (EU) Általános adatvédelmi kikötései alapján, Általános Adatvédelmi Rendelet 46. cikk, 2. bek. c) pont).
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

Usercentrics

Kezelés célja: Amikor Ön felkeresi weboldalunkat, a végberendezésén bizonyos információk tárolásra vagy pedig onnan kiolvasásra kerülnek, amennyiben ez weboldalunk működtetéséhez feltétlenül szükséges. Ezek közé tartoznak az olyan információk, amelyeket az Usercentrics abból a célból kezel, hogy biztosíthassa, hogy csak olyan sütik elhelyezésére, illetve kiolvasására kerüljön sor, amelyek technikai szempontból feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy működtessük a weboldalunkat, vagy amelyekhez Ön hozzájárult. Az üzemeltető kiválasztását az adatvédelmi szempontokkal összeegyeztethető és műszaki kritériumok szerint végeztük.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. c) és f) pont
Adatkategóriák: Használati adatok, internetforgalmi adatok.
Adatok címzettje: Usercentrics GmbH, Rosental 4, D-80331 München
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

Stripe (Hitelkártyával vagy Debit kártyával történő fizetés)

Kezelés célja: Pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítása hitelkártyával vagy debit kártyával.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. b) pont
Adatkategóriák: Törzsadatok, elérhetőségi adatok, adott esetben szerződéses adatok, pénzforgalmi adatok, adott esetben használati adatok, internetforgalmi adatok
Adatok címzettje: info@stripe.com
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

PayPal

Kezelés célja: Pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítása a PayPal pénzforgalmi szolgáltatón keresztül; közvetlen megrendelés az Ön PayPal fiókján keresztül (PayPal expressz virtuális fizetés).
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. b) pont
Adatkategóriák: Törzsadatok, elérhetőségi adatok, adott esetben szerződéses adatok, pénzforgalmi adatok, használati adatok, internetforgalmi adatok
Adatok címzettje: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“)
Tervezett továbbítás harmadik országba: Nincs
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem

III. A hozzájáruláson alapuló sütik és egyéb technológiák elmentési időtartamára vonatkozó adatok

Az alábbiakban az olyan sütik és egyéb technológiák nevéről és működési időtartamáról tájékoztatjuk Önt, amelyek a fent megjelölt beépülő modulokon és szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása esetén – alkalmazásra kerülnek az alábbi séma szerint:

Szolgáltatás neve: Süti / egyéb technológia neve (működési időtartam).

A sütikhez/egyéb technológiákhoz való hozzáférés alapvetően csak arról az internetcímről lehetséges, amelyről a süti elhelyezése történik. Ez azt jelenti, hogy nincs hozzáférésünk az érintett szolgáltatók (lásd fent) sütijeire. Nekik pedig nincs hozzáférésük a mi sütijeinkhez. Harmadik személyeknek sem a mi sütijeinkhez, sem az érintett szolgáltató sütijeihez nincs hozzáférésük. A harmadik személyek általi hozzáférés csak technikai támadás útján történhet, amit mi nem tudunk ellenőrizni és amiért nem vagyunk felelősek.
MEGJEGYZÉS: Kérjük a különböző sütik/egyéb technológiák pontosvesszővel történő elválasztását, pl.: 

Google Ads Conversion Tracking:_gcl_au (90 nap)
Google Ads Remarketing: _gcl_au (90 nap)
Google Analytics: _dc_gtm_* (1 perc); _ga (730 nap); _gd* (-); _gid (1 nap)
Facebook Custom Audiences (Facebook Pixel): fr (90 nap); _fbp (90 nap)

IV. Megjegyzések a WinStore külső oldalaihoz

Facebook

Kezelés célja: A „Facebook” felületen a https://hu-hu.facebook.com/winstore.hu/ cím alatt egy Facebook profilt hoztunk létre cégünk részére („Facebook oldal”). Amikor Ön felkeresi ezt az oldalt, a Facebook kezeli az Ön személyes adatait. Statisztikákat kapunk az oldal használatáról, amelyeket ezen adatokból vezetnek le.
Jogalap: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont
Adatkategóriák: Törzsadatok, elérhetőségi adatok, tartalmi adatok, használati adatok, internetforgalmi adatok
Adatok címzettje: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”) (mint közös adatkezelő, Általános Adatvédelmi Rendelet 26. cikk – a megállapodás lényegi része lehívható a https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum oldalon)
Tervezett továbbítás harmadik országba: Egyedi esetekben USA.
Az Ön hozzájárulása alapján elmentünk személyes adatokat az Ön végberendezésén vagy kiolvassuk ezeket? Nem
Érintettek jogai: Az érintettek jogainak megvalósításáért Facebook felel. Az érintettek jogaival kapcsolatban a Facebook nyújt tájékoztatást a https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data oldalon. Ön a jogait velünk szemben is érvényesítheti, megkeresését ebben az esetben haladéktalanul továbbítjuk Facebook felé.